• 00528329X/2015-00023
 • 郑州市上街区审计局
 • 支出,预算
 • 2015-03-23
 • 2015-03-23
支出预算总表
支出预算总表
 单位:元
科目编码科目名称合  计基本支出  项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助小计行政事业类项目支出基本建设类项目支出科技三项费用支出中小企业发展基金支出其他项目支出
********1234567891011121314
  合计2,607,183.001,657,183.001,267,222.00132,072.00257,889.00950,000.00950,000.00    
  郑州市上街区审计局2,607,183.001,657,183.001,267,222.00132,072.00257,889.00950,000.00950,000.00    
    郑州市上街区审计局2,607,183.001,657,183.001,267,222.00132,072.00257,889.00950,000.00950,000.00    
201     一般公共服务2,229,411.001,279,411.001,140,250.00132,072.007,089.00950,000.00950,000.00    
 08       审计事务2,229,411.001,279,411.001,140,250.00132,072.007,089.00950,000.00950,000.00    
  201  0801        行政运行(审计)1,279,411.001,279,411.001,140,250.00132,072.007,089.00     
  201  0804        审计业务950,000.00  950,000.00950,000.00    
208     社会保障和就业150,000.00150,000.00 150,000.00     
 05       行政事业单位离退休150,000.00150,000.00 150,000.00     
  208  0501        归口管理的行政单位离退休150,000.00150,000.00 150,000.00     
210     医疗卫生与计划生育支出126,972.00126,972.00126,972.00      
 05       医疗保障126,972.00126,972.00126,972.00      
  210  0501        行政单位医疗126,972.00126,972.00126,972.00      
221     住房保障支出100,800.00100,800.00 100,800.00     
 02       住房改革支出100,800.00100,800.00 100,800.00     
  221  0201        住房公积金100,800.00100,800.00 100,800.00     

 

主办单位:郑州市上街区人民政府办公室 地址:中心路132号 邮编:450041